خدمات - شبکه های کامپیوتری

شبکه‌های کامپیوتری از دیدگاه اجتماعی یک پدیدۀ فرهنگی و از دید مهندسی کامپیو‌تر یک تخصّص و علم تلقی می‌شود. امروزه پیشرفت و توسعۀ مرزهای دانش به گسترش شبکه‌های کامپیوتری وابسته شده است. هدف اصلی در فناوری اطلاعات گردآوری، سازماندهی و فرآوری داده‌ها و دانش پراکنده در سطح دنیا است به گونهای که بتوان از این دانش گردآوری شده، معرفت و دانش جدید تولید کرد. بالطبع مؤثر‌ترین ابزار برای جمعآوری، سازماندهی و پردازش دادههای پراکنده، شبکههای کامپیوتری است.
در همین راستا گروه مهندسین پژواک آماده ارایه خدمات در زمینه پشتیبانی و راهاندازی انواع شبکه‌های کامپیوتری، شامل امکان سنجی و ارائه طرح تا اجرا و نظارت بر اجرای بخش‌های مختلف شبکه و بهینهسازی پروژههای درحال اجرا یا اجرا شده را به کلیه سازمان‌ها و ادارات دولتی و خصوصی اعلام می‌دارد.
واحد پروژههای شرکت پژواک با بهرهگیری از کادر فنی متخصص و با دانش فنی آکادمیک و تجربه‌های کسب شده طی اجرای پروژه‌های متعدد، قادر به طراحی و راه اندازی شبکه‌های بزرگ با استانداردهای معتبر می‌باشد.
 

خدمات پسیو شبکه
• راه اندازی و نصب شبکه کابلی
• نصب و اجرای انواع ترانکینگ و داکت
• کابل کشی شبکه، تلفن، برق و UPS
• اجرای شبکه ساختار یافته
• ارائه نقشه از بستر کابلی و بی سیم شبکه
خدمات اکتیو شبکه
• راه اندازی شبکه و یا ارتقای بستر ارتباطی
• خرید و یا ارتقای سرور
• مانیتورینگ و کنترل شبکه
• ایجاد و بالابردن امنیت شبکه
• Voip و سیستم های تلفنی
• شبکه های بی سیم و ارتباطات نقطه به نقطه 
• لینک های ارتباطی داخلی و خارجی
• و ...